نظرسنجی از بزرگسالان برای برنامه ریزی فضای جوانان

 اغلب گاهی اوقاتبه ندرتنه، این قضیه برای من مشکل ساز نبوده است
…بخش نوجوانان را به علت شلوغی بیش از حد ترک کرده اید
 یا به طور کل از آنجا دوری کرده اید چون میدانستید شلوغ خواهد بود؟
… برای پیدا کردن جایی برای نشستن با یک کودک یا نوجوان در بخش جوانان به مشکل برخورده اید؟
... برای پیدا کردن بخش مناسبی از مطالب متناسب با سن، سطح خواندن یا علاقه فرزندتان به مشکل خورده اید؟
… بخش جوانان را بیش از حد پر سر و صدا یافته اید؟
… در پیدا کردن مکانی برای قرار دادن کالسکه به مشکل برخورده اید؟
اگر کالسکه ندارید این سوال را رد کنید
Powered by SimpleSurvey