نظرسنجی از بزرگسالان برای برنامه ریزی فضای جوانان

انتخاب کنید.
فضا کافی نیستفضای کافیفضای بیش از اندازهمطمئن نیستم/اهمیت نمیدهم
فعالیت های ساکت تر
برای مثال: حل کردن تمرین، کتاب خواندن یا درس خواندن با شخص دیگر
فعالیت های پر سر و صدا تر
برای مثال: معاشرت کردن، وقت گذراندن با دوستان
 امانت گرفتن کتاب
 
امانت گرفتن موارد دیگر
برای مثال: کتاب های صوتی Playaway، تبلت های آموزشی لانچ پد، کیت ابزار،
کیت بازی، پازل و…)
وسایل بازی کردن
برای مثال: اسباب بازی، پازل، سرگرمیهای  تعاملی
کامپیوتر یا تکنولوژی مخصوص بازی
برای مثال: بازی های کامپیوتری، تماشای ویدیوهای آنلاین
کودکان یا نوجوانان هم سن و سال من
Powered by SimpleSurvey